Vilkår og betingelser for dyrefoderindustrien

 

1. Disse vilkår og betingelser gælder for alle overenskomster, indgået af en producent eller forhandler af dyrefoder, foderblandinger og mælkeerstatning, som er medlem af den Hollandske Forening for Dyrefoderindustri Rotterdam, NEVEDI, som herefter kaldes herefter "medlemmet". Disse betingelser kan også påberåbes af ansatte i medlemmet og af tredjeparter hyret af medlemmet.

2. Hvis medlemmet under omstændigheder uden for dennes vilje og/eller skyld ikke kan, ikke rettidig eller ikke korrekt kan overholde en overenskomst, vil dette blive betragtet som force majeure for medlemmet. Medlemmet er da ikke ansvarlig for skader forårsaget af ikke rettidig eller korrekt opfyldelse aftalen.

3. a. Hvis en kontraherende part gør indsigelse mod den måde, hvorpå handlen er blevet gennemført af medlemmet, skal denne straks efter leveringen af produktet eller tjenesten eller levering, give medlemmet skriftlig meddelelse.

b. Hvis manglerne først opdages senere, skal indsigelserne anmeldes skriftligt til medlemmet inden for 7 dage derefter.

c. Hvis skriftlige indsigelser ikke er modtaget rettidig, antages det, at medlemmet har udført opgaven tilfredsstillelse.

4. Medlemmet bevarer ejendomsretten til sine leverede varer. Hvis en faktura fra medlemmet for leverede varer eller tjenesteydelser ikke betales rettidigt, eller medlemmet har et krav om manglende overholdelse af en aftale på modparten, har medlemmet ret til at kræve det af ham leverede varer eller tjenesteydelser tilbage.

5. Hvis der i forbindelse med udførelsen af en aftale med medlemmer opstår skader, gælder følgende:

a. Hvis skaden er forårsaget af et produkt, der ikke har undergået nogen behandling hos medlemmet, eller resultatet af en bindende lovmæssig handling eller ikke opkrævede serviceydelser og / eller rådgivning, er medlemmet ikke ansvarlig for denne skade.

b. Hvis skaden forårsagedes af mangelfuld forarbejdning eller fremstilling af et produkt af medlemmet eller af en mangelfuld tjeneste eller forkert rådgivning, er medlemmets ansvar begrænset til det relevante opkrævede beløb, dog med et maksimum på € 45.000, - (femogfyrre tusinde €).

c. Under følgeskader forstås en skade, som straks og udelukkende skyldes brug af produktet i overensstemmelse med sin karakter og formål. Følgeskader anses for at indgå i den ovenfor under b i denne artikel mente skade.

d. De fælles krav fra flere kontraktsparter om erstatning som ment under b af denne artikel, som følge af samme årsag, er begrænset til højst fem gange 45 000 €, - (femogfyrre tusinde euro), fordeles i forhold til den enkelte individuelle krav med anvendelse af det under b bestemte.

6. Enhver juridisk krav om erstatning hvor medlemmet stilles til ansvar for fejl i leverede varer eller tjenesteydelser udløber efter et år fra leveringstidspunktet. 

7. Indkøbsbetingelser af kontraktparter accepteres ikke af medlemmet, helt eller delvist.

8. Nederlandsk ret finder anvendelse på alle aftaler med medlemmet. En appel på bestemmelserne i CISG udelukkes. Kun dommeren i hovedforretningsstedet af medlemmet tillægges beføjelser til at behandle tvister. 

Handelskammer i Rotterdam; nr . 24300214

Kontakt og adresse

Alpuro Breeding

Elspeterweg 60

3888 MX Uddel

Holland 

Tel.: +31 577 40 81 11

info@alpurobreeding.com 

  • Hjemmesiden bruger cookies
  • Skjul denne meddelelse